Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Mijn Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Achoice. Op verzoek stuur ik u deze graag toe.

Privacy Statement

Achoice respecteert de privacy van alle contacten van haar website en draagt er zorg voor dat de verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Achoice zal uw persoonlijke gegevens nooit doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Aan de inhoud en samenstelling van deze website is de uiterste zorg besteed. Desalniettemin kan Achoice geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Achoice behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.